Zřejmě každý ví, že když má někdo halucinace, má pokřivené vnímání a vidí to, co není. Pojďme se však podívat na halucinace více z psychologického hlediska.

O halucinacích

Halucinace představují vážnou kvalitativní poruchu vnímání, kdy pacient má dojem reálného vjemu bez působení podnětu. Mezi hlavní znaky halucinací patří i to, že pacient je přesvědčen o pravdivosti těchto vjemů.

Halucinace jsou příznakem některých závažných duševních poruch. Mezi ně patří např. schizofrenie, afektivní porucha, psychotická porucha. Halucinace však mohou být také příznakem epilepsie, nádoru na mozku, po úrazech atd. Výjimečně se objevují halucinace i u zdravého člověk. Mohou být vyvolány omezením podnětů.

Je nutné odlišovat halucinace od iluzí. Zatímco halucinace vznikají bez podnětu, iluze je na základě existující podnětu, který byl chybně interpretován. Vznikají běžně i u zdravého člověka a jejich vznik zesiluje strach, např. Když půjdeme pozdě večer v lese a uvidíme na zemi větev, snadno ji zaměníme za něčí končetinu atd.

Druhy halucinace

Halucinace můžeme dělit podle toho, jaký smysl je klamán. Rozlišujeme:

  • zrakové: Mohou být jednoduché, kdy pacient vidí pouze skvrny či záblesky, ale i složité. Sem patří mikrozoopsie (malá zvířata), autoskopické halucinace, při kterých pacient vidí sám sebe, Pikcovy vize (bortící se stěny) atd.
  • sluchové: Pacient může slyšet pískání či jiné tóny, ale časté jsou také hlasy v hlavě, který dotyčnému radí nebo něco přikazují. Někdy může pacient slyšet hádání se více hlasů.
  • motorické: Patří sem např. verbální motorické halucinace, kdy má člověk pocit, že někdo jiný mluví jeho ústy. Při graficko-motorických halucinací jde zase o halucinace, při kterých si pacient myslí, že někdo jiný ovládá jeho ruku a píše s ní atd.
  • dalších smyslů: Existují i čichové halucinace (pacienti cítí např. tlející maso, hnilobu atd.), chuťové (domněnky, že jídlo je zkažené), vicerální (pociťování orgánové změny) atd.

Další dělení halucinací

Halucinace nedělíme jen podle smyslu, ale i složitosti. Existují:

  • elementární: Jde o jednoduché podněty.
  • komplexní: Dotyčný mající tyto halucinace vidí celé objekty, slyší srozumitelné hlasy něco říkat atd.
  • kombinované: Týkají se více smyslů. Nemocný člověk např. cítí, jak se ho dotýká jiná osoba.

Pseudohalucinace

Pseudohalucinace se od pravých halucinací liší tím, že si člověk uvědomuje, že jsou jeho smysly klamány a že podnět neexistuje.

Příčiny jejich vzniku jsou různé. Často jsou uváděné následkem užitím některých disociačních drog či psychedelik.

Pojem „pseudohalucinace“ je však nepřesný, protože ho nelze jednoznačně definovat. Je však zřejmé, že i pseudohaluciance mohou ukazovat na vážný psychický problém, zvlášť když není známý jejich příčina (např. výše zmíněné užití drog).

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *